Contact us

FACEBOOK

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

1. พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร

2. พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์

3. พท23008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์

4. พต23005 Reading

5. พต23006 Writing

6.พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ (มี 5 ไฟล์ 1, 2, 3, 4, 5)

7. พค22002 ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

8. พค22003 การแปลงเรขาคณิต (มี 2 ไฟล์ 1, 2)

9. พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า

10. พว02010 การเลือกซื้อและการเลือกใช้สารเคมี

11. พว02018 สภาวะโลกร้อน  แบบฝึกหัดโหลดได้ ที่นี่

12. ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น

13. ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน

14. สค.22007 บุคคลสำคัญทางศาสนา

15. สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi