Contact us

FACEBOOK

กำหนดวันเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครอง

เรียน     ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

                          2. ปฏิทินการศึกษา 2558 -2559 

                      ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์             จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ระหว่าง เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ที่  SFO ของโรงเรียน Verket skole, Moss เพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

                       สำหรับปีการศึกษานี้ ศกร.กศน. จะเปิดเรียนในหลักสูตร ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตามเวลาต่อไปนี้

 1. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  สถานที่ Verket skole,Moss               วันเสาร์   11.00 – 13.30 น.
 2. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  สถานที่ Norsksenteret, Sarpsborg      วันเสาร์  11.00 – 13.30 น.
 3. หลักสูตรภาษาไทยเยาวชน  Os skole, Halden           จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 4. หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวนอร์เวย์  สถานที่ Verket skole,Moss   วันเสาร์ 11.00 – 13.00
 5. หลักสูตรภาษานอร์เวย์สำหรับชาวไทย  Sarpsborg/Moss               จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 6. หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์ Sarpsborg                                      จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

               สถานที่จัดการเรียนการสอน มีดังนี้คือ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Norsksenteret ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                  

   (นางทัศนา  จันทรศร)

หัวหน้าศูนย์ฯ

กำหนดการ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

 ที่  SFO ของโรงเรียน Verket skole, Osloveien 25, Moss

              

11.00 – 11.30 น.               -  ผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียน และจ่ายค่าเล่าเรียนพร้อมค่าหนังสือ                                                                                            11.30 - 11.45 น.                -  หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวเปิดการงานประชุมผู้ปกครองฯ แจ้งนโยบายแนวทาง

                                            การจัดการศึกษาและอื่น ๆ

11.45 -12.00 น.                 - รองหัวหน้าศูนย์ฯ (ฝ่ายบุคลากร ) แนะนำครูอาสาฯ/ ครูในแต่ละหลักสูตรฯ

                                           และฝ่ายต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558                                       

12.00- 12.15 น.                 - ตอบคำถาม สำหรับผู้ที่มีคำถามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน

12.30 -13.00 น.                 - รับประทานอาหารร่วมกัน ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองนำอาหารมารับประทานร่วมกัน

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับเยาวชน  500 kr (รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนนอร์เวย์  1 000 kr (รวมค่าหนังสือ)

หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์ 1 000 kr (ไม่รวมค่าหนังสือ) และจะเปิดทำการสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนจำนวน 8 คนขึ้นไป

หมายเหตุ 

ผู้เรียนจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมภาษาและวัฒนธรรม  สอบถามและสมัครสมาชิกได้ที่

อ.ทัศนา 99 85 32 86     อ.ชนกกมล 46 25 84 39    อ.อุษณีย์ 95 77 87 06  อ.อภิญญา 91181012

* ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านแจ้งและยืนยันการเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่                   ** ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนโดยแจ้งชื่อนักเรียนผ่านหมายเลขบัญชี Bankkonto: 6120 05 75171

Thaiskole aktiviteter

10.oktober 2015- 11.juni 2016

Måned

Dato

17. oktober 2015 – 11. juni 2016     

Aktiviteter

11.0012.00

12.3013.30

Thai

nivå 1

(Moss)

Thai

 nivå2

(Moss)

Thai

nivå 3

(Moss)

Thai

nivå4

(Moss)

   

Thai for nordmenn(Moss)

11.00-13.00
OKTOBER 10               Foreldre-møte
  17               Thaiskole  (skole-start)
  24               Thaiskole
  31               Thaiskole
NOVEMBER 7               Thaiskole
  14               Thaiskole
  21               Thaiskole
  28               Thaiskole
DESEMBER 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
    Juleferie  
JANUAR 9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  31               Lærernes dag og barnas dag
FEBRUAR 6               Thaiskole
  13               Thaiskole
  20               Thaiskole
    Vinterferie  
MARS 5               Thaiskole
  12               Thaiskole
  19               Thaiskole
APRIL   Påskeferie
  2               Thaiskole
  9               Thaiskole
  16               Thaiskole
  23               Thaiskole
  30               Thaiskole
MAI 7               Thaiskole
  21               Thai Festival i Østfold


JUNI 4               Thai fair i Oslo
  11              

Thaiskole

Sommer -  avslutning

JULI-AUGUST   Sommerferie  
Prosjekt: Thailandsk barn/ungdom på besøk i hjemlandet 2016

 

 ศกร. กศน. จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ เมือง Moss เปิดสอนที่ Verket skole และเมือง Sarpsborg    เปิดสอนที่ Sandesundsveien skole   ส่วนที่ เมือง  Halden เปิดสอนที่  Os skole

 

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE, FORESATTE OG ELEVER

 

                      TNSK begynner skoleåret 2015/2016 med orienteringsmøte for foreldre, foresatte og elever, lørdag den 10. oktober 2015. Møtet finner sted på SFO på Verket skole, Osloveien 25, Moss, kl. 11.00 til 13.00.                        

                                 I det nye skoleåret blir det følgende undervisningsopplegg:

 1. Grunnleggende thai, nivå 1-4        Moss                            -30
 2. Grunnleggende thai, nivå 1 og 4 Halden                          16.00 - 18.30
 3. Grunnleggende thai, nivå 1                        Sarpsborg                     -30
 4. Grunnleggende engelsk for thaier   Moss                            - 13.00
 5. Thai for nordmenn (voksne)           Moss                            11.00 - 13.00
 6. Norsk for thai (voksne)                    Sarpsborg                    Ikke fastsatt
 7. Teorikurs til førerkort kl. B              Sarpsborg                   Ikke fastsatt

                     Undervisningen i Moss foregår på Verket skole og i Sarpsborg på Norsksenteret på lørdager. Undervisningen i Halden foregår på Os skole.

Med hilsen

                  

(Tassana Chantrasorn)

Leder for læresenteret

Vedlegg:          Møteagenda og skolerute for 2015/2016

Agenda for orienteringsmøtet 2015 for foreldre, foresatte og elever

Lørdag 10. oktober 2015, på SFO, Verket skole, Osloveien 25, Moss

              

11.00 - 11.30                Registrering av elever og betaling av skoleavgift og lærebøker*                                                                                          

11.30 - 11.45                Leder for læresenteret åpner møtet, og orienterer om målene for undervisningen og        

                                   organiseringen av den

11.45 -12.00                 Nestleder presenterer lærerne                                         

                                       

12.00- 12.15                 Spørsmålsrunde

12.30 -13.00                 Felles måltid. Foreldre og foresatte bes ta med mat og drikke

Skoleavgift for barn er kr 500,- (inklusive lærebøker)

Skoleavgift for voksne er kr 1 000,- (inklusive lærebøker)

(Deltakelse forutsetter medlemskap i Thai/norsk kulturforening)

Merknad: 

Foreldre og foresatte bes vennligst bekrefte om dere kan delta på møtet eller ikke!

Kontakt en av følgende: Tassana, tlf. 998 53 286, Chanokamol, tlf. 462 58 439, Usanee, tlf. 957 78 706,                    eller Aphinya, tlf.  911 81 012

* Skoleavgift kan også innbetales til bankkonto 6120.05.75171.

                                            

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi