การวัดและการประเมินผลการเรียน

 

สัดส่วนคะแนน

ระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน และปลายภาคเรียน 40 คะแนน

ผู้เรียนต้องเข้าสอบปลายภาคเรียน และมีคะแนนสอบปลายภาคเรียนรวมกับคะแนนระหว่างภาคเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ ร้อยละ 50

หากไม่ได้มาสอบปลายภาคเรียนให้ถือว่าผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น 0

การวัดและการประเมินระหว่างภาคเรียน (60 คะแนน)

วัตถุประสงค์

เป็น การประเมินเพื่อทราบความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม ผลงาน จะประเมินในระหว่างภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยประเมินจาก 3 ส่วน คือ

1. การทำแบบฝึกหัด          20 คะแนน

2. การทำบันทึกการเรียนรู้    20 คะแนน

3. การทำรายงาน/โครงงาน  20 คะแนน

การทำแบบฝึกหัด ได้แก่ แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในสื่อการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ หรือเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และเข้าใจในบทเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน

บันทึกการเรียนรู้ คือ เอกสารที่ผู้เรียนจัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ทั้งในส่วนขององค์ความรู้และการ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

          ส่วนประกอบบันทึกการเรียนรู้ อาจมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

          1. ปก

          2. ปกใน

          3. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน

          4. ส่วนบันทึกการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

            4.1 สาระการเรียนรู้ และรายวิชาที่ศึกษา

            4.2 หัวข้อที่ศึกษา หรือที่ครูมอบหมายให้มาศึกษา

            4.3 จุดประสงค์ที่ศึกษาในหัวข้อนั้น

            4.4 ขั้นตอนการศึกษา

            4.5 สรุปเนื้อหาที่เรียนรู้แบบย่อ

            4.6 ผลการเรียนรู้

            4.7 การนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ หรือในชีวิตประจำวัน

            4.8 ความคิดเห็นของครู

รายงานหรือโครงการ

การ ทำรายงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือจากการทดลอง การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ ของผู้เรียน ที่นำสารสนเทศดังกล่าวมาประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ถูกต้องและเรียบเรียงอย่างมีแบบแผนที่กำหนด อาจศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ อาจทำเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้

โครง งาน หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียน ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่สงสัย และต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ความรู้หลายๆด้านและทักษะกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการวางแผนฝนการศึกษา และรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนจนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา หรือคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างเป็นระบบ เรื่องที่จะทำควรเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ตามรายวิชา

การวัดและการประเมินผลปลายภาคเรียน (40 คะแนน)

วัตถุประสงค์

เพื่อทราบผลการเรียนรู้โดยรวมของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา สัดส่วนคะแนนที่กำหนดคือ ร้อยละ 40

การประเมินคุณธรรม

ประเมิน ต่อเนื่องตลอดภาคเรียน โดยประเมินจากผลงาน เน้นพฤติกรรมบ่งชี้ คุณธรรมทั้ง 9 ได้แก่ ความสะอาด สุภาพ กตัญญูกตเวที ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย โดยต้องผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

การประเมินกิจกรรม กพช.

ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยมีขอบข่ายเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

ผู้ เรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ในภาคเรียนสุดท้ายของการจบหลักสูตร และดำเนินการก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้นๆ โดยไม่มีผลต่อการสอบได้ หรือ สอบตกของผู้เรียน


Print   Email