สาระการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
1.
สาระทักษะการเรียนรู้เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
2.
สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับการใช้ภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.
สาระการประกอบอาชีพเป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
4.
สาระทักษะการดำเนินชีวิตเป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปศึกษา
5.
สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมืองและการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สำหรับคนไทยในต่างประเทศ


Print   Email