Contact us

FACEBOOK

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

ต้องเรียนทุกวิชา ดังนี้

1.พท13003 ย่อความ จำง่าย ได้ประโยชน์

2.พท13005 สำนวนภาษาพาสุขสันต์

3. พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 

4. พค12001 สมการ

5. พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย

6. พว02003 พลังงานทดแทน

7. พว02006 ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และน้ำมันหอมระเหย

8. ทช02001 บัญชีชาวบ้าน

9. ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง

10. สค12006 วีระบุรุษ/วีรสตรีไทยในประวัติศาสตร์

11. สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฯ

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi